Van Voor en door ...Vliegvissers !!!
Flyout Nederland.

Reglementen Flyout.

Activiteiten.

Wedstrijdnieuws.

Visserslatijn.

Contact.

    Huishoudelijk Regelement
© Flyout 2014

Huishoudelijk Reglement van de vliegvisvereniging Fly Out

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

de vereniging: de “Vliegvisvereniging Fly Out” met zetel te Anna Paulowna.

de statuten: de statuten der vereniging, zoals bij notariële akte d.d. 11 september 1995 verleden

door notaris G. van de Stolpe te Medemblik.

het bestuur: het bestuur van de vereniging.

Artikel 2. Lidmaatschap.

1.  Het lidmaatschap dient te worden aangevraagd door middel van invulling van een, door de secretaris

der vereniging verstrekt, aanmeldingsformulier.

2.  Alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk

reglement ter hand gesteld.

3. Het bestuur beslist inzake toelating tot de vereniging.

4. Bij weigering tot toelating is beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering (statuten art. 4.2).

5.  De vereniging kent leden, bijzondere leden, ereleden en donateurs.

6.  Bijzondere leden zijn:

echtgen(o)t(e), partner waarmee duurzaam wordt samengeleefd en personen die per 1 januari van het nieuwe

verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

7. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling en hebben alle rechten van de gewone leden, voor zover

het bezoeken van of meedoen aan activiteiten betreft waarvoor de gewone leden geen extra bijdrage verschuldigd zijn.

 

8. Donateurs ontvangen gratis verenigingsinformatie.

9. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, door middel van een brief aan het

secretariaat der vereniging, voor 1 SEPTEMBER voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar.

10. De secretaris der vereniging bevestigt schriftelijk de ontvangst van de in punt 9 genoemde opzegging.

Artikel 3. Contributiebetaling.

1. De contributie dient door de leden op de volgende wijze te worden voldaan:

a. Voor 31 december, voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar aan de penningmeester.

b. Nieuwe leden dienen bij aanmelding als lid te betalen aan de secretaris, die vervolgens zorg draagt

voor afdracht aan de penningmeester.

2. Nieuwe leden betalen bij toetreding tot de vereniging een extra inschrijfgeld, waarvan de hoogte

jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

3. De hoogte van de contributie voor het volgende verenigingsjaar voor leden en bijzondere leden,

alsmede de bijdrage door donateurs, wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.

4. Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage welke tenminste gelijk is aan de bijdrage voor bijzondere leden.

 

Artikel 4. Overtredingen.

la. Het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de visserij wet en de daarop gebaseerde

overheidsvoorschriften en de vergunningsvoorwaarden van de door de vereniging of een overkoepelende

organisatie uitgereikte grote vergunning en/of andere vergunning, lb. Onbehoorlijk gedrag en/of het plegen

van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de ver­eniging, één en ander ter beoordeling van het bestuur.

Tegen een eventuele beslissing is beroep mogelijk conform de statuten.

2. Bij overtredingen, als genoemd in de artikelen 4 punt 1 a en lb. door een lid begaan, is het bestuur

gerechtigd om maatregelen te nemen, (statuten art. 6.5).

Artikel 5. Bestuur.

1.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door

het be­stuur bepaald rooster. In principe treden jaarlijks één lid van bet dagelijks bestuur en een

commissaris af. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar.

2.  Bij een tussentijds ontstane vacature is het bestuur gerechtigd om tot de volgende

Algemene Leden­vergadering een interim-bestuurslid te benoemen.

3.  De bestuurstaken worden als volgt ingedeeld:

Taken voorzitter.

Het in algemene zin vertegenwoordigen van de vereniging.

Het leiden en uitschrijven van vergaderingen.

Samenstellen van de agenda voor vergaderingen (in samenwerking met de secretaris).

Taken secretaris.

Het verzorgen van interne/externe correspondentie.

Het verzorgen van de ledenadministratie.

Het inschrijven van, alsmede het verstrekken van vergunningen aan nieuwe leden.

Het bijhouden van een archief.

Het notuleren tijdens Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen en het samenstellen van verslagen.

Coördineren van bestuursberichten aan de redactie.

Samenstellen van de agenda voor vergaderingen (in samenwerking met de voorzitter).

Taken penningmeester.

Het beheren van de penningen in algemene zin.

Het uitgeven van vergunningen aan bestaande leden inclusief het innen van de hiervoor

verschuldigde

contributies.

Het verzorgen van de financiële verslaggeving.

Taken commissarissen.

Ondersteuning van bet bestuur in algemene zin.

Het zitting nemen in de diverse commissies.

)

4.  Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar.

 

Artikel 6. Commissies.

1. De vereniging kent de volgende commissies:

a. De Redactiecommissie.

b. De Wedstrijdcommissie.

c. De Kascontrolecommissie.

2.  De onder a, b  genoemde commissies overleggen hun plannen met het bestuur en houden

het bestuur op de hoogte middels commissieverslagen op de bestuursvergaderingen.

3.  Het bestuur is gerechtigd om, indien zij dit wenselijk acht, andere commissies in te stellen en op te heffen.

Artikel 7. Algemene Ledenvergadering.

1. Kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing geschiedt door het bestuur.

Het staat echter ieder lid vrij om zijn of haar kandidatuur te stellen voor één der functies in het

be­stuur of de door bet bestuur ingestelde commissies.

Het lid dient hiertoe een schriftelijke kandidaatstelling, minimaal 14 dagen voorafgaande aan de

Al­gemene Ledenvergadering aan de secretaris der vereniging te doen toekomen.

In bijzondere gevallen kan bet bestuur van deze termijn afwijken.

Artikel 8 Deelname Nederlands Kampioenschap in team verband

De leden van Flyout die willen deelnemen aan het NK en uit willen komen als team voor Fly-Out

moeten zich ten eerste aanmelden bij de wedstrijd commissie van het NK ,en  tevens bij het bestuur van Fly-Out .

 

Het aan het kampioenschap deelnemende team wordt gezamenlijk samengesteld in samenwerking met het bestuur

en de wedstrijd commissie. Maakt het aantal inschrijvingen het mogelijk dat er meerdere teams kunnen

worden samengesteld, dan zal de samenstelling van alle teams door het bestuur en wedstrijd commissie in

gezamenlijk overleg besloten worden.

Een en ander is alleen van toepassing op teams welke onder de naam Fly Out zullen deelnemen en

geld dus niet voor individulele Flyout lid deelnemers.

 

 

Artikel 9. Slotbepalingen.

1.  De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid

voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden of bestuursleden overkomen, of

voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of  op

enige andere wijze.

Het verdient derhalve voor ieder lid aanbeveling te voorzien in een deugdelijke verzekering tegen

wettelijke aansprakelijkheid (WA.).

2.  In alle gevallen en zaken waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist bet bestuur.

Beroep hiertegen is mogelijk volgens de daartoe geldende artikelen in de statuten.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Wieringerwerf  op 26 februari 1997.

 

Laatste wijziging  Goedgekeurd tijdens Algemene ledenvergadering 17 Maart 2014.