Van Voor en door ...Vliegvissers !!!
Flyout Nederland.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2022.

© Flyout 2012

WEDSTRIJDREGLEMENT V.V.C. "FLY OUT"

 

 

1. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een op naam gestelde en van een verenigingsstempel voorziene, geldige "Vispas"

    uitgegeven door de N.V.V.S.

 

2. De wedstrijd wordt over 3 perioden van elk een uur gevist. In bijzondere omstandigheden kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken (in overleg met de deelnemers.)

 

3. De afstand tussen twee plaatsnummers wordt per wedstrijd door de wedstrijdleiding bepaald i.v.m. de mogelijkheden en controle ter plaatse.

 

4. Het wedstrijdwater wordt door de wedstrijdleiding bepaald.

 

5. Iedere deelnemer ontvangt van de wedstrijdleiding ter plaatse een  deelnemerskaart, waarop zijn plaatsnummers zijn vermeld. Hij/zij dient deze kaart te overhandigen aan de aan hem/haar toegewezen controleur. De deelnemer mag gebruik maken van de ruimte die is gelegen vanaf zijn/haar plaatsnummer tot het naast hem/haar gelegen hoger plaatsnummer.

Bij wadend vissen mag een deelnemer niet verder waden dan de rechte lijn tussen zijn/haar plaatsboei en de hoger genummerde plaatsboei naast hem/haar. De vliegen dienen gepresenteerd te worden in het water (hoek van 90 %) dat begrensd wordt door de 2 bovengenoemde boeien of plaatsnummers.

 

6. Er mogen uitsluitend kunstvliegen worden gebruikt, die gebonden zijn op een enkelvoudige haak zonder weerhaak of met de weerhaak goed dichtgeknepen, waarvan de haaklengte niet langer dan 20 mm. en de haakbocht niet wijder dan 8 mm. is. Er mag maximaal

            met 3 vliegen gevist  worden. Er mag met een beet verklikker (binnen 15 cm van de vliegenlijn) worden gevist.

 

7. Voeren voor of tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.

 

8. Het gebruik van een landingsnet is toegestaan.

 

9. De deelnemer dient een gevangen vis onmiddellijk te melden door middel van het met de hand tonen van de gevangen vis aan de controleur en de vis telt pas als gevangen, nadat de controleur met een armbeweging of mondeling heeft bevestigd deze gezien te hebben. Daarna dient de vis onmiddellijk netjes teruggezet te worden.

 

10. Reclames dienen direct na een periode bij de wedstrijdleiding gemeld te worden.

 

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.   

 

12. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en controleur wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met de reglementen en voorwaarden.

Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 

Bepaling dagklassement (competitie Fly out)

 

 

Alle gevangen vis wordt gewaardeerd, uitgezonderd de vis die niet voor de achterkant van zijn lieuwdeksel (dus niet in de kop) is gehaakt; de klassering wordt vastgesteld door het totaal aantal gevangen vissen.

Indien mocht blijken dat meerdere deelnemers een gelijk aantal vissen gevangen hebben, dient op de volgende wijze de juiste volgorde te worden vastgesteld:

 

1. Hij/zij die het grootste aantal vissen gevangen heeft in één der perioden.

2. Hij/zij die dit aantal in de derde periode gevangen heeft.

3. Hij/zij die dit aantal in de tweede periode gevangen heeft.

4. Hij/zij die dit aantal in de eerste periode gevangen heeft.

Indien nog gelijk:

5. Hij zij die in een andere periode de meeste vissen heeft gevangen, waarbij achtereenvolgens resp. de 3e, 2e en 1e periode het zwaarst wegen.

6. Door loting

 

Bepaling competitieklassement

 

Voor de eindprijzen van de competitie komen alleen zij in aanmerking, die minimaal aan 3 competitiewedstrijden hebben deelgenomen.

De einduitslag van de competitie wordt bepaald aan de hand van de 3 beste resultaten van iedere deelnemer. Hij/zij die het laagste puntentotaal heeft eindigt als eerste etc.

Mochten deelnemers gelijk eindigen, dan beslist het totaal opgetelde aantal gevangen vissen in bovengenoemde 3 wedstrijden.

Indien ook dit geen beslissing brengt, wordt de uitslag bepaald door loting.

 

Berekening einduitslag competitie

 

De deelnemer die eerste wordt in een competitiewedstrijd krijgt 1 punt. De tweede 2 punten etc.

Bij gelijk eindigen worden de punten berekend volgens onderstaand voorbeeld.

 

Nr. 1.  10 vissen

Nr. 2.  10 vissen

Beiden krijgen (1+2) : 2 = 1,5 competitiepunten.

 

Nr. 3.   8 vissen      3   competitiepunten.

 

Nr. 4.   7 vissen

Nr. 5.   7 vissen

Nr. 6.   7 vissen

Nr. 7.   7 vissen

Alle vier krijgen (4 + 5 + 6 + 7) gedeeld door 4 dus 22:4 = 5,5 competitiepunten.

 

Nr. 8.   5 vissen

Nr. 9.   5 vissen

Nr.10.   5 vissen

Alle drie krijgen (8 + 9 + 10) : 3 dus 27:3= 9 competitiepunten (etc.)

 

Informatie